מאחר וחובת מזונות בן זוג בין בני זוג יהודים נקבעת על פי הדין האישי, אשה אינה חייבת במזונות בן זוגה, אם כי, קיימים קולות שונים בפסיקה הטוענים שהדבר אינו עולה בקנה אחד עם הזכות לשיוויון. בנוגע למזונות הילדים, הדבר תלוי בגיל הילדים, ובסוג הצרכים עבורם קיימת דרישת המזונות, שאז קיימת גם התחשבות במשכורת האשה בעת קביעת המזונות בו מחויב הבעל. בכל מקרה, הדבר לא שולל את חובת מזונות האב לילדיו.